SG9tZQ== | TXkgU3R1ZmY= | QWJvdXQ= | Q29udGFjdA== | R3Vlc3Rib29r

V2VsY29tZSB0byBBdXN0ZW4ncyBXZWIgU2l0ZSE=

VGhlcmUncyBub3RoaW5nIGhlcmUgYXQgdGhlIG1vbWVudCwgYnV0IHRoZXJlIHdpbGwgYmUgc29vbiE=
SGVyZSdzIGEgZGFuY2luZyBiYWJ5IHRvIGtlZXAgeW91IGVudGVydGFpbmVkIGluIHRoZSBtZWFudGltZS4=


RlVDSyBTSE9UR1VOIENIVUNL